Skip to main content

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Lorenzo Verschelde (hierna: “Riseweb”) met zetel te Houtsnipstraat 32, 8400 Oostende, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0669.784.307.

Art. 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot alle producten en diensten aangeboden door Riseweb aan de opdrachtgever (hierna: “klant”). De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant is uitgesloten.

Art. 2 Eenzijdige wijziging

2.1 Riseweb behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant.

Art. 3 Prijsoffertes en bestellingen

3.1 De door Riseweb gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Riseweb is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Dan pas komt er een overeenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tot stand.

3.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Riseweb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij na expliciete schriftelijke overeenkomst met Riseweb.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Riseweb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Riseweb kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 4 Prijsbepaling

4.1 Op alle gefactureerde bedragen is een BTW tarief van 21% van toepassing.

4.2 Indexatie of tussentijdse prijsaanpassingen van periodieke facturen zijn te allen tijde mogelijk. In dergelijk geval zal de wijziging via de factuur of via een aparte mail gecommuniceerd worden. Bij gebrek aan akkoord van de klant m.b.t. de aangepaste prijs is het beëindigen van de overeenkomst mogelijk binnen de vervaltermijn van de factuur. De beëindiging kan enkel tot stand komen na expliciete kennisgeving van de klant aan Riseweb per mail of aangetekende brief. Indien de vervaltermijn van de factuur reeds verstreken is dan gaat de klant automatisch akkoord met de aangepaste prijs.

4.3 Meerwerken die buiten de offerte vallen, worden aangerekend in regie aan uurtarief.

4.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

4.5 De prijzen vermeld in offertes gelden enkel voor de opdrachten die erin beschreven zijn. Riseweb behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij nieuwe opdrachten en projecten
andere prijzen te hanteren.

Art. 5 Levering, overmacht en aansprakelijkheid

5.1 Indien door Riseweb uitvoeringstermijnen werden opgegeven, dan zijn deze louter informatief. Overschrijding van de termijnen geeft in geen geval aanspraak op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een late levering van digitale of fysieke materialen kan niet worden geweigerd door de klant en kan niet leiden tot ontbinding of compensatie, noch tot een prijsverlaging.

5.2 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, pandemieën, hosting problemen, spamaanvallen, DDOS aanvallen, IP blokkades of andere onverwachte gebeurtenissen waarover Riseweb geen controle heeft, bevrijden Riseweb, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

5.3 Wanneer in bovenstaande situatie van overmacht geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, kan de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Riseweb tot aan het moment van overmacht kunnen wel alsnog gefactureerd worden.

5.4 Riseweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van documenten en/of objecten, in welke vorm of drager dan ook, die hem door de klant overhandigd zijn ter uitvoering van de opdracht, noch voor materialen die door Riseweb zijn gemaakt en naar de klant zijn gestuurd voor goedkeuring of levering van de opdracht.

5.5 Riseweb is nooit aansprakelijk voor gevolgschade zoals gederfde omzet of winst, verhoging van operationele kosten, verlies van cliënteel door de klant of derden jegens de klant. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Riseweb altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer bedragen dan de prijs die de klant aan Riseweb heeft betaald voor de producten of diensten die direct aanleiding gaven tot de claim.

5.6 De klant zal de digitale diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor illegale handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die het imago en de reputatie van Riseweb schaden. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de geleverde diensten, inclusief de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn login gegevens, e-mailadressen en andere geleverde diensten of materialen. Wanneer activiteiten worden vastgesteld die in strijd zijn met de bepalingen van dit artikel, wordt het betreffende account onmiddellijk gesloten en/of kan Riseweb één of meerdere van de volgende acties ondernemen afhankelijk van de aard van de overtreding: de dienstverlening aan de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten; de dienstverlening aan de betrokken klant definitief beëindigen; extra kosten en boetes in rekening brengen; de betreffende inhoud verwijderen; alle nodige stappen nemen om het misbruik te beëindigen. De klant zal Riseweb vrijwaren en vergoeden voor alle geleden schade wanneer activiteiten worden geconstateerd die in strijd zijn met dit artikel.

Art. 6 Intellectuele Eigendom

6.1 De intellectuele eigendomsrechten van Riseweb op haar ideeën, concepten, ontwikkelingen, publicaties en elk ander werk dat door intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd, behoren exclusief aan Riseweb, behalve zoals expliciet gedefinieerd in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.

6.2 De klant verleent Riseweb voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de door de klant ter beschikking gestelde materialen (teksten, foto’s, data etc.) om de opdracht zoals vermeld in de overeenkomst uit te voeren.

6.3 Na betaling van alle ermee verband houdende facturen ontvangt de klant een eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op de functionaliteiten en
structuur van de website en/of het digitale platform voor het gebruik van het werk wereldwijd voor de opdracht zoals overeengekomen tussen de partijen. In het bijzonder verkrijgt de
klant de volgende rechten: het recht om te publiceren; het recht om de inhoud aan te passen; het recht om de teksten te vertalen of te laten vertalen. Het is de klant echter niet toegestaan sublicenties aan derden te verlenen, dan wel de functionaliteiten en/of de structuur van de website en/of het digitaal platform op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren.

Art. 7 Hosting en domeinnamen

7.1 Voor het leveren van hosting en domeinnaam diensten werkt Riseweb samen met externe partners. De klant aanvaardt en erkent dat de aansprakelijkheid van Riseweb altijd beperkt is tot de aansprakelijkheid die de hosting of domeinnaam partner aanvaardt voor de door haar geleverde diensten.

7.2 Overeenkomsten met een jaarlijks karakter zoals o.a. overeenkomsten m.b.t. hosting en domeinnamen, zijn altijd van onbepaalde duur met een minimale duur van één jaar. De overeenkomst wordt jaarlijks gefactureerd. Zonder schriftelijke opzegging per mail of per aangetekende brief, ten laatste op de vervaldag van de door Riseweb verstuurde factuur ter verlenging, wordt deze periode automatisch verlengd met 12 maanden. Bij laattijdige opzegging is de klant de vergoeding voor de volgende periode van 12 maand verschuldigd.

7.3 In geval de klant gekozen heeft voor een product of dienst in abonnementsvorm, dan is deze overeenkomst tevens van onbepaalde duur met een minimale duur van één jaar. De overeenkomst kan dan maandelijks ofwel jaarlijks verlengd en gefactureerd worden. In geval gekozen werd voor een maandelijkse facturatie van het abonnement, geldt dat zonder schriftelijke opzegging per mail of per aangetekende brief, ten laatste op de vervaldag van de door Riseweb verstuurde factuur ter verlenging, de periode automatisch verlengd wordt met 1 maand. Bij laattijdige opzegging is de klant de vergoeding voor de volgende periode van 1 maand verschuldigd. In geval gekozen werd voor een jaarlijkse facturatie van het abonnement, dan zijn de bepalingen uit artikel 7.2 van toepassing.

7.4 In geval de klant een domeinnaam bestelt via Riseweb, zijn de rechten die aan deze domeinnaam verbonden zijn exclusief eigendom van de klant. Als agent is Riseweb alleen verantwoordelijk voor het beheer van de domeinnaam, voor zover de klant de jaarlijkse vergoeding voor deze registratie betaalt aan Riseweb.

Art. 8 Wijzigingen op digitale diensten

8.1 Riseweb behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan diensten die aan de klant worden geleverd (wijzigingen of verbeteringen zoals bv. updates, verhuizing van hosting provider of domein registrar…).

8.2 Riseweb zal zich naar redelijkheid inspannen om de klant hierover vooraf te informeren – indien en voor zover de wijzigingen het genot van de dienstverlening nadelig beïnvloeden – maar is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die de klant zou hebben geleden als gevolg van deze maatregelen. De klant blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, ongeacht deze maatregelen.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Indien door Riseweb goederen werden geleverd aan de klant, dan blijven deze eigendom van Riseweb tot wanneer ze volledig betaald werden door de klant.

Art. 10 Contractuele wanprestatie

10.1 Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één of meerdere facturen kan naar keuze van Riseweb aanleiding geven tot de opschorting van haar diensten en verplichtingen onder de overeenkomst of tot de ontbinding van de overeenkomst en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, desgevallend met het recht om een schadevergoeding te vorderen van de klant, conform de bepalingen van art. 11.5.

Art. 11 Betalingstermijnen, schadevergoedingen & nalatigheidsintresten

11.1 Bij elke ondertekening van een offerte waarbij het totaalbedrag minimum €900 exclusief BTW bedraagt of waarbij er bepaalde kosten vooruitbetaald dienen te worden om de opdracht te kunnen starten (bv. domeinnamen, hosting…), is de klant een voorschot verschuldigd van 30% van de overeengekomen totale prijs in de offerte, tenzij anders overeengekomen. Dit voorschot wordt na ondertekening van de offerte via een voorschotfactuur aangerekend. Riseweb behoudt zich het recht voor om ook wanneer het totaalbedrag uit de offerte onder het bovenstaande vastgestelde minimum ligt, een voorschot aan te rekenen.

11.2 Elke factuur dient betaald te worden uiterlijk op de vervaldag welke op de factuur vermeld is.

  • Bij uitblijven van de betaling wordt 7 dagen na de vervaldag, een eerste herinnering verstuurd.
  • Bij uitblijven van de betaling na de eerste herinnering wordt 10 dagen daarna een tweede herinnering verstuurd. Deze herinnering waarschuwt de klant een eerste keer voor de mogelijke bijkomende kosten bij uitblijven van de betaling.
  • Bij uitblijven van de betaling na de tweede herinnering wordt 7 dagen daarna een derde herinnering verstuurd. Deze herinnering waarschuwt de klant een laatste keer voor de mogelijke bijkomende kosten bij uitblijven van de betaling binnen de 7 dagen na ontvangst van deze laatste herinnering.

11.3 Op de betalingen die later dan 7 dagen na de derde herinnering gedaan worden, dus in totaal 31 kalenderdagen na de gestelde vervaldatum op de factuur, wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, en onverminderd het recht van Riseweb op eventuele schadevergoeding, een interest geheven van 1% per begonnen maand. Op het bedrag van de op de vervaldag + 31 dagen onbetaald gebleven facturen zal daarnaast ook een verhoging van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €50 excl. BTW, geheven worden, onverminderd de gerechtelijke en andere (invorderings-)kosten en eventuele geleden schade.

11.4 Bij een volledige of gedeeltelijke niet-betaling van één factuur worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen, bedragen onmiddellijk opeisbaar.

11.5 In geval van beëindiging van de overeenkomst(en) zoals beschreven onder art. 10 Contractuele wanprestatie, heeft Riseweb het recht op integrale schadevergoeding, zoals gederfde winst, reeds gemaakte kosten en advocatenkosten of andere (gerechts)kosten. Riseweb is gerechtigd de geleverde doch niet volledig betaalde producten terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van alle hiervoor gemaakte kosten.

Art. 12 Communicatie en marketing

12.1 De klant stemt principieel in met elektronische facturatie en communicatie vanwege Riseweb.

12.2 Door klant te worden bij Riseweb gaat de klant ermee akkoord om mee opgenomen te worden in de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief van Riseweb. Indien gewenst kan de klant zich na ontvangst van de eerste nieuwsbrief te allen tijde zelf uitschrijven voor toekomstige nieuwsbrieven, via de link onderaan in de mail.

12.3 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Riseweb ontwikkelde dienst of het door Riseweb ontwikkelde product mee wordt opgenomen in het portfolio van Riseweb en gebruikt kan worden voor marketing doeleinden.

12.4 De klant gaat ermee akkoord dat Riseweb een link toevoegt op de geleverde website of webshop, zoals: “Design by Riseweb“, die verwijst naar de website van Riseweb.

Art. 13 Privcacy

13.1 De bepalingen inzake privacy, cookies en de verwerking van persoonsgegevens door Riseweb zijn te vinden in de Privacy Policy van Riseweb, op de website www.riseweb.be.

Art. 14 Klachten, Bevoegheids- en rechtskeuzebedingen

14.1 Elke klacht of protest met betrekking tot de overeenkomst of de factuur, onder meer betreffende geleverde goederen, diensten of andere werken, dient per aangetekende brief en binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst daarvan te worden ingediend aan het adres van Riseweb. Indien binnen deze termijn geen klacht wordt ontvangen, betekent dit dat de klant de overeenkomst of, in geval van een factuur, geleverde goederen, diensten of andere werken integraal heeft geaccepteerd en de betaling verschuldigd is.

14.2 De klant verbindt zich ertoe de gemotiveerde klacht zo concreet en duidelijk mogelijk op te stellen, met een exhaustieve lijst van eventuele tekortkomingen.

14.3 Riseweb verbindt zich ertoe de klacht grondig te onderzoeken en binnen een redelijke termijn antwoord te bieden aan de klant, om in onderling overleg tot een akkoord te komen.

14.4 Een klacht schort de betalings- en andere verplichtingen van de klant niet op.

14.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Riseweb partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.